Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian

Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian
A. Ngược pha với nhau
B. Cùng pha với nhau
C. Vuông pha với nhau
D. Lệch pha một lượng $\frac{\pi }{4}$

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: A Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian ngược pha với nhau