Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa?

Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa?
A. Ở vị trí cân bằng, vận tốc cực đại, gia tốc cực đại
B. Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc bằng không
C. Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại
D. Ở vị trí cân bằng, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại.

Cialis Cialis Fiyat