Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng có điểm chung là

Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng có điểm chung là
A. Cùng pha
B. Cùng biên độ 
C. Cùng tần số góc 
D. Cùng pha ban đầu

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án: C Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc, và gia tốc là ba đại lượng có điểm chung là cùng tần số góc.

Cialis Cialis Fiyat