Trong các biểu thức sau đây biểu thức nào đúng ?

Trong các biểu thức sau đây biểu thức nào đúng ? A. x$^{2}$ =A$^{2}$ – $\frac{v2}{{{\omega }^{2}}}$ B. v =$\sqrt{{{x}^{2}}+\frac{A2}{{{\omega }^{2}}}}$ C.  x$^{2}$= A$^{2}$+$\frac{v2}{{{\omega }^{2}}}$ D. A$^{2}$= x$^{2}$ + $\frac{{{\omega }^{2}}}{{{v}^{2}}}$ Hướng dẫn giải Chọn đáp án: A Giả sử phương trình dao động của vật là 😡 = Acos( ωt+φ ), phương trình vận tốc của vật : v… Continue reading Trong các biểu thức sau đây biểu thức nào đúng ?

Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại v$_{max }$tần số góc  ω thì khi đi qua vị trí có tọa độ x$_{1}$ sẽ có vận tốc v$_{1}$ với :

Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại v$_{max }$tần số góc  ω thì khi đi qua vị trí có tọa độ x$_{1}$ sẽ có vận tốc v$_{1}$ với : A. v$^{2}$$_{1}$ = v$^{2}$$_{max}$ – ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1.$\frac{1}{2}$}$ B. v$^{2}$$_{1}$ = v$^{2}$$_{max}$ –  ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1}$ C. v$^{2}$$_{1}$ = ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1 }$- v$^{2}$$_{max}$ D. v$^{2}$$_{1}$ = v$^{2}$$_{max}$ + ω$^{2}$.x$^{2}$$_{1}$ . Đáp án : B Ta có : $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x_1} = Acos({t_1}\omega… Continue reading Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại v$_{max }$tần số góc  ω thì khi đi qua vị trí có tọa độ x$_{1}$ sẽ có vận tốc v$_{1}$ với :

Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hòa là a$_{0}$ và v$_{0}$. Biên độ dao động là :

Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hòa là a$_{0}$ và v$_{0}$. Biên độ dao động là : A. $\frac{1}{{{a}_{0}}{{v}_{0}}}$ B. ${{a}_{0}}{{v}_{0}}$ C. $\frac{v_{0}^{2}}{{{a}_{0}}}$ D. $\frac{a_{0}^{2}}{{{v}_{0}}}$ Hướng dẫn giải Chọn đáp án: C Ta có : $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{v_0} = A\omega }\\ {{a_0} = A{\omega ^2}} \end{array}} \right. \to… Continue reading Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hòa là a$_{0}$ và v$_{0}$. Biên độ dao động là :

Một vật dao động điều hòa có li độ x, biên độ A, vận tốc v, gia tốc a, tần số góc . Đặt α = ω$^{2}$A$^{2}$, β = ω$^{2}$x$^{2}$, $\gamma =\frac{1}{{{v}^{2}}}$ thì ta có mối quan hệ

Một vật dao động điều hòa có li độ x, biên độ A, vận tốc v, gia tốc a, tần số góc . Đặt α = ω$^{2}$A$^{2}$, β = ω$^{2}$x$^{2}$, $\gamma =\frac{1}{{{v}^{2}}}$ thì ta có mối quan hệ A. γ(βα + γ) = 1 B. β(α + γ) =1 C. α(β + γ ) =1 D. γ(α + βγ) =1… Continue reading Một vật dao động điều hòa có li độ x, biên độ A, vận tốc v, gia tốc a, tần số góc . Đặt α = ω$^{2}$A$^{2}$, β = ω$^{2}$x$^{2}$, $\gamma =\frac{1}{{{v}^{2}}}$ thì ta có mối quan hệ

Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của vật?

Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của vật? A. Vận tốc của vật có giá trị cực đại khi nó qua vị trí cân bằng B. Lực phục hồi tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng C. Gia tốc của vật có giá trị cực đại ở… Continue reading Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của vật?

Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì

Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì A. Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. B. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật… Continue reading Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì

Một vật dao động điều hòa trên trục 0x. Gọi α và β lần lượt là độ lớn của vận tốc, gia tốc cực đại của vật. Biên độ dao động của vật được xác định bằng công thức nào dưới đây ?

Một vật dao động điều hòa trên trục 0x. Gọi α và β lần lượt là độ lớn của vận tốc, gia tốc cực đại của vật. Biên độ dao động của vật được xác định bằng công thức nào dưới đây ? A. $A=\frac{{{\alpha }^{2}}}{\beta }$ B. $A=\frac{{{\beta }^{2}}}{\alpha }$ C. A = α$^{2}$ β D. A =… Continue reading Một vật dao động điều hòa trên trục 0x. Gọi α và β lần lượt là độ lớn của vận tốc, gia tốc cực đại của vật. Biên độ dao động của vật được xác định bằng công thức nào dưới đây ?

Một vật dao động điều hòa có phương trình x= Acos(ωt+φ). Gọi v,a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật ở thời điểm t bất kì. Hệ thức đúng là

Một vật dao động điều hòa có phương trình x= Acos(ωt+φ). Gọi v,a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật ở thời điểm t bất kì. Hệ thức đúng là A.$\frac{{{v}^{2}}}{{{\omega }^{2}}}+\frac{{{a}^{2}}}{{{\omega }^{4}}}$ = A$^{2}$ B.$\frac{{{v}^{2}}}{{{\omega }^{2}}}-\frac{{{a}^{2}}}{{{\omega }^{4}}}$ = A$^{2}$ C.$\frac{{{v}^{2}}}{{{\omega }^{4}}}+\frac{{{a}^{2}}}{{{\omega }^{2}}}$ = A$^{2}$ D. $\frac{{{v}^{2}}}{{{\omega }^{4}}}-\frac{{{a}^{2}}}{{{\omega }^{2}}}$ = A$^{2}$ Hướng dẫn giải Chọn đáp án: A Từ phương… Continue reading Một vật dao động điều hòa có phương trình x= Acos(ωt+φ). Gọi v,a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật ở thời điểm t bất kì. Hệ thức đúng là

Cơ năng của một vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với

Cơ năng của một vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với A. Tần số dao động B. Biên độ dao động C. Bình phương tần số dao động D. Bình phương chu kì dao động Hướng dẫn giải Chọn đáp án: C Ta có: W = ½ mω$^{2}$A$^{2}$ = ½ m(2πf)$^{2}$A$^{2}$ = 2π$^{2}$mf$^{2}$A$^{2}$… Continue reading Cơ năng của một vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với

Động năng của một vật dao động điều hòa

Động năng của một vật dao động điều hòa A. Tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi B. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng chu kỳ dao động của vật C. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng một nửa… Continue reading Động năng của một vật dao động điều hòa

Cialis Cialis Fiyat